KOOP PROJE & DANIŞMANLIK

GİRİŞ: Projeler, organizasyonlarda değişimi yönlendirir. İş perspektifinden bakıldığında, bir proje belirli bir hedefe ulaşmak için organizasyonu bir durumdan diğerine götürmeyi amaçlamaktadır. Proje başlamadan önce, organizasyonun genellikle mevcutta ne durumda olduğu ifade edilir. Proje tarafından yönlendirilen değişimin arzulanan sonucu ise gelecekteki durum olarak tanımlanmaktadır. Bazı projeler için bu husus, gelecekteki duruma ulaşmak için bir süreç boyunca birden fazla adımın atıldığı bir geçiş durumu oluşturmayı gerektirebilir. Bir projenin başarılı bir şekilde tamamlanması, organizasyonun gelecekteki duruma geçmesi ve spesifik bir hedefe ulaşması ile neticelenir.

         KOOP PROJE & DANIŞMANLIK; kooperatiflere proje yazımı ve proje danışmanlık hizmetleri vermektedir. Çoğu kooperatif proje yazma konusunda deneyimli olmadığı için pek çok hibe & destek projelerinden yararlanamamakta ya da hayallerindeki bir projeyi hayata geçirememektedirler. Aktif ve inaktif kooperatiflerin anket ya da görüşmelerde fonlara başvurmak için proje teklifi hazırlayacak gerekli insan kaynağına, bilgiye ve kapasiteye sahip olmadıklarını, proje teklifini, parayı veya kapasiteyi zamanında bir araya getiremedikleri için de başvuru tarihlerini kaçırdıklarını dile getirmektedirler.

 “Bir proje için SODES’e başvurmak istedik fakat bizim için projeyi yazacak kimseyi bulamadık. Tarım İl Müdürlüğünden nasıl bir destek alabileceğimizi bilmiyoruz. Bilsek bile, koşulları sağlayacak kapasitemiz yok.” diyen bir tarımsal kalkınma kadın kooperatifi temsilcisinin sözleri de bu tespiti desteklemektedir.

Anket ve görüşme verilerine göre, kooperatifler başvurabilecekleri uygun bir program bulduklarında da, başvuruyu hazırlamak için gerekli bilgi ve beceriye sahip ortaklarını bir araya getirmede zorluk yaşamaktadırlar.

AMAÇ: KOOP OKUL ile her kooperatifinin bir işletme koçu, her on kooperatifin bir mentörünün olması ile okul bünyesinde bulunan PMI onaylı proje danışmanlarımız aracılığı sayesinde projelerini yazdırma ve danışmanlık hizmeti alma imkânı bulabilecekler. Proje kısıtlarını kontrol altında tutarak ürün ya da hizmetin sağlanmasını amaçlar. Bu proje kısıtları, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, Risk ve Kaynakları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Projeleri doğru yürütmekle ilgilidir. Projeler bir programın parçası olabilir veya olmayabilir. Birbirine benzer veya birbiriyle ilişkiliolan ve genellikle grup olarak yönetilen ve koordine edilen, ORTAK AMAÇ için bir araya gelmiş projelerin birleşmesini sağlar. Projelerin portföy yönetimine çevrilmesini daha büyük başarılara imza atılmasını sağlamak amacıyla da işletme koçları ve koordinatörler ile iş birliği yapılır. KOOP PROJE & DANIŞMANLIK ile tek tek yönetimle sağlanamayan faydalar elde etmek için projeler ve programlar koordineli bir şekilde birlikte yönetilir.

KAPSAM: KOOP OKUL projesinin bir parçası olan KOOP PROJE & DANIŞMANLIK okul müfredatı ile birlikte eş güdümlü ilerleyecektir. Bu noktada KOOP OKUL Projesinde olduğu gibi öncelikle pilot olarak seçtiğimiz Akdeniz Bölgesi’nde daha sonra ülkemiz genelinde uygulamayı hedefliyoruz. KOOP PROJE & DANIŞMANLIK beş aşamalı olup projeye koçluklarımız devam ettiği sürece sürdürülebilir çok yönlü bir modeldir. Burada dikkat edilmesi gereken takip, koçluk, gelişim ve üretim hedefidir. Koç ve mentörlerin gözlemleri doğrultusunda yapılacak eğitimler sonrasında şekillenecek olan farklı eğitim programları ve materyallerine göre tüm illerde eğitim çalışmalarına devam edilecektir. Koç ve mentörlerimiz kooperatiflerimizle birlikte kendi kooperatifleri için bir girişimcilik fikri oluşturarak kendi projelerini oluşturup yazabilirler ve uygulama aşamasında danışmanlıklarımızdan faydalanabilirler.  

        FAYDA ve ÇIKTILAR

Proje performansının izlenmesi ve kontrol edilmesi, proje yönetimi yetkinliklerinin ve metodolojilerinin geliştirilmesi, çoklu proje yönetimi, stratejik yönetim, müşteri ara yüzlerinin yönetimi ve organizasyonel öğrenme gibi pek çok faaliyeti KOOP PROJE & DANIŞMANLIK ile elde etmiş olacaklar. İşletme koçları, kooperatiflerin hedef ve misyonu kapsamında projeler oluşturup yazma ve uygulama aşamasında destek olacaklar. KOOP OKUL İşletme Koçlarının yaptıkları eş güdüm toplantıları projenin doğasında bulunan benzersiz olma özelliğini sağlamalarında yardımcı olacakları gibi daha büyük projelerin ya da portföylerin çıkmasını da sağlayabileceklerdir.  

Kooperatiflerin yapısındaki dayanışma ruhu ile birlikte zincir ağlar oluşturabilecekler, aynı ürün ve projeleri yaparak bir birlerine rakip olmak yerine paydaş olarak daha büyük işlere imza atabilecekler.

Kooperatifler, proje ve danışmanlık hizmetleri avantajı ile çok yüksek ücretler vererek aldıkları danışmanlık hizmetlerini daha düşük maliyet ile sağladıkları gibi kooperatiflerin yapılarını ve işleyişlerini bilen danışman kadrosu sayesinde de çok daha net kendilerini ifade edebileceklerdir.

  • Projelere çözüm bulmak ve belirlenen fırsatları değerlendirmek
  • Bir takım kaynaklara başvurarak riskleri yönetmek
  • Proje yazım yönetim raporlaması oluşturmak
  • Tanımlanan kapsama uygun hedefler koymak ve onları yürütmek
  • Firmanın amacına uygun faaliyetler oluşturmak
  • Toplumsal faydayı kaliteyi göz önünde bulunduran çalışmalar yapmak
  • Kurumsal organizasyonu ve finansal kapasiteyi arttırmak
  • Firmanın genel giderlerini karşılayacak şekilde kaynak oluşturmak
  • Proje ekibini en iyi şekilde yönetmek