Kooperatif; yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir ticaret şirketidir. “Birlikte iş
yapmak” olarak da tarif edilen kooperatifçilik, geniş anlamda ekonomik işbirliği şekli olup,
ortak amaçlara ulaşmak isteyen bireylerce oluşturulan bir örgütlenme modelidir.
Bu kapsamda, bir ülkedeki sosyal, siyasal ve kültürel değerlerin gelişmesine katkıda
bulunan kooperatifler demokratik hakların kazanımı yanında, bilinçli ve örgütlü bir
toplumun oluşumunda da önemli bir işlev yerine getirmektedirler. Kooperatifler aynı
zamanda bir girişimcilik okuludur.
Kooperatifler, ülke ekonomileri için günümüzün en etkili kalkınma araçlarından biri
olarak görülmektedir. Bu aracın etkili bir şekilde ele alınıp kullanılması halinde ülke
ekonomisine büyük katkı sağlayacağı açıktır. ABD, AB ve Japonya gibi gelişmiş
ekonomilerde çok yaygın ve etkin bir şekilde kooperatifler faaliyet göstermektedir.
Kooperatiflerin esas amacı; yeteri derecede ekonomik güce sahip olmayan gerçek
kişilerin mesleki ve kişisel ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle
rasyonel bir şekilde ve ekonomik olarak karşılamak ve temin etmekten ibarettir.
Kooperatifler yukarıda saydığımız amaçlar dışında; aracı ve tefeci bağımlılığının
ortadan kalkması ile bağımsızlık ve kendine güvenin sağlanması, genel ekonomik durumun
düzelmesi ve sosyal dayanışmanın güçlenmesi, tarım dışı etkinlikler ve mesleki hareket
yeteneğinin artması, ortaklar arasında eşitlik ve adalet duygularının gelişmesi, kültürel
yaşamın zenginleştirilmesi gibi amaçlara ulaşılmasını da sağlar.
Özetle; iyi yönetilen, başarılı çalışmalar yaparak ortaklarının kazanan kooperatifler
bulundukları çevreye kooperatif hizmetlerinin yanı sıra birçok sosyal, kültürel etkinlikler de
getirmekte ve ülke kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmaktadır.

Kooparetifçilik El Kitabı